§ Postanowienia ogólne

  1. Właścicielem sklepu internetowego www.si-warta.pl jest Spółdzielnia Inwalidów WARTA z siedzibą przy ul. Sikorskiego 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5990108353, REGON: 000457018, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000087801.

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu i jest dostępny nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.si-warta.pl.

  1. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.

  1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

  1. Aktualna oferta sklepu dostępna jest na stronie internetowej www.si-warta.pl i zawiera aktualne ceny towarów oraz ewentualne warunki promocyjne.

  1. Ceny towarów w ofercie sklepu mogą ulec zmianom, jednak zmiana ta nie może dotyczyć złożonych zamówień. Tak samo jest w przypadku wycofania produktów lub zastąpienia ich innymi.

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.§ Definicje

  1. Doręczyciel - profesjonalny przewoźnik, kurier lub Poczta Polska S.A., którym powierzone zostało dostarczenie do Klienta zamówionego towaru.

  1. Dostawa - przesłanie Klientowi za pośrednictwem Doręczyciela określonego w zamówieniu towaru. Stanowi to o wykonaniu świadczenia Sprzedawcy w zakresie umowy sprzedaży

  1. Klient, Kupujący - pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, ewentualnie osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia na stronie.

  1. Konsument - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej, składająca zamówienie.

  1. Produkt, Towar - oznacza produkt lub inny oferowany towar prezentowany na stronie sklepu internetowego, gdzie Kupujący może złożyć zamówienie.

  1. Sklep, sklep internetowy - oznacza sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny na stronie internetowej www.si-warta.pl.

  1. Sprzedawca - oznacza właściciela sklepu internetowego.

  1. Strona internetowa - strona internetowa o adresie: www.si-warta.pl, na której prowadzony jest sklep;

  1. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość przez Sprzedawcę i Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego w trybie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie uzupełnionych o treść oferty i zamówienia. Dochodzi do skutku bez formy pisemnej w wyniku złożenia zamówienia przez Klienta.

  1. Użytkownik - Klient, Kupujący, a także osoba przeglądająca treści publikowane na stronie internetowej.

  1. Zamówienie - przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy w przedmiocie sprzedaży określonych towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ Zamówienia

  1. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi przyjęcie oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i stanowi o zawarciu umowy sprzedaży. Zobowiązuje to Sprzedawcę do spełnienia świadczenia wolnego od wad.

  1. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest siedziba właściciela sklepu.

  1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać:
   • na stronie internetowej: www.si-warta.pl;
   • mailem na adres: sklepik@si-warta.pl;
   • telefonicznie pod numerem 95 728 58 27;
   • faksem pod numerem 95 728 58 02.

  1. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia podając swoje dane osobowe, bądź firmy, a w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia.

  1. O otrzymaniu zamówienia informujemy wysyłając wiadomość na podany w formularzu adres e-mail. Po otrzymaniu informacji Klient w ciągu 3 dni roboczych potwierdza złożenie zamówienia.

  1. Brak potwierdzenia zamówienia oznacza, że nie zostanie ono zrealizowane.

  1. O braku towaru w magazynie, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Istnieje wtedy możliwość dostarczenia towaru w późniejszym terminie lub uzgodnienia zmiany wybranego towaru na inny o podobnych parametrach. Klient ma także prawo do anulowania zakupu. Brak odpowiedzi w terminie do 14 dni od przekazania informacji o niedostępności towaru będzie równoznaczne z anulowaniem zamówienia.

  1. Kupujący ma prawo anulować złożone w sklepie zamówienie, jednak nie później niż do momentu wysłania zamówienia do Klienta.

  1. Podane ceny nie uwzględniają kosztów dostawy i są cenami brutto (zawierające podatek VAT).

  1. Koszt przesyłki zamówienia o wartości powyżej 500,00 zł netto ponosi SI WARTA.

  1. Towar dostarczany jest na koszt zamawiającego.

  1. Sposób dostarczenia towaru wybiera zamawiający.

  1. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na rachunku bankowym i otrzymaniu potwierdzenia wpłaty. Punkt ten nie dotyczy Klientów, którzy skorzystali z opcji płatności za pobraniem.

  1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 14 dni (10 dni roboczych).
§ Płatności

  1. Podstawową formą płatności w sklepie internetowym jest gotówka za pobraniem przy dostawie towaru lub przedpłata na rachunek bankowy SI WARTA. Wyjątkiem są podmioty i osoby fizyczne, które nabyły prawo do zakupów na przelew lub na odroczony termin płatności.

  1. W przypadku dokonywania przedpłaty, należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na rachunek SI WARTA prowadzony w Banku BPH, Oddz. Gorzów Wlkp., nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0082 0454. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia internetowego.

  1. Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie:
   • drogą elektroniczną na adres e-mail: dzial.sprzedazy@si-warta.pl
   • faksem na numer: 95 728 58 02.

  1. Zamawiający rozlicza się za zamówiony towar i koszty przesyłki przy jego odbiorze, dokonując tego bezpośrednio u Doręczyciela, lub poprzez przedpłatę dokonaną przelewem na konto SI WARTA.

  1. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (fakturę VAT).§ Dostawa

  1. Zamówiony towar dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem wybranej formy dostawy pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

  1. Zamówienie jest dostarczane przez Pocztę Polską S.A., wybraną firmę spedycyjną (kurier) lub transportem firmy SI WARTA.

  1. Zapłata za zamówienie i formalności z tym związane z rozliczeniem produktów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru i prowadzi je Doręczyciel.

  1. Jeżeli Klient stwierdzi, że podczas transportu nastąpił ubytek lub uszkodzenie zamówienia, zobowiązany jest dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności - art. 74 ust. 3 Ustawy Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173) po odbiorze przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Klient ma prawo żądać od Doręczyciela spisania odpowiedniego protokołu.§ Odstąpienie od umowy sprzedaży

  1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie do 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin biegnie od dnia dostarczenia zmówienia przez Sprzedawcę.

  1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego) należy złożyć w formie pisemnej:
   • poprzez formularz kontaktowy na stronie www.si-warta.pl;
   • faksem pod numerem 95 728 58 02;
   • na adres e-mail: dzial.sprzedazy@si-warta.pl;
   • pocztą tradycyjną na adres: Spółdzielnia Inwalidów WARTA, ul. Sikorskiego 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

  1. Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupiony towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Może to także nastąpić wraz z dostarczeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  1. Odesłanie towaru, który był przedmiotem odstąpienia od umowy następuje na koszt Zamawiającego.

  1. Sprzedający w ciągu 14 dni od otrzymania zwróconego towaru zwróci kupującemu wszystkie dokonane płatności, w tym także koszt wysyłki.

  1. Zwrot dokonanych płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu z jakiego skorzystał Kupujący. Chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób. Jednak nie może on wiązać się z dodatkowymi kosztami.

  1. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.§ Reklamacje

  1. Klient ma prawo do reklamacji towaru zamówionego w sklepie.

  1. Klient dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczącego danego produktu. Wskazane jest podanie swoich danych: imię i nazwisko Klienta lub nazwa firmy, daty zgłoszenia, numeru faktury VAT lub paragonu, ilości reklamowanego produktu, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta oraz telefonu kontaktowego.

  1. Reklamację należy w formie pisemnej wysłać:
   • poprzez formularz kontaktowy na stronie www.si-warta.pl;
   • na adres e-mail: dzial.sprzedazy@si-warta.pl;
   • faksem pod numerem 95 728 58 02;
   • pocztą tradycyjną na adres: Spółdzielnia Inwalidów WARTA, ul. Sikorskiego 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

  1. Klient ma w szczególności prawo żądać wymiany towaru na nowy. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

  1. Sprzedawca w terminie do 14 dni jest zobowiązany powiadomić Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

  1. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Kupującego, wszelkie koszty pokrywa właśnie Kupujący.§ Polityka prywatności

  1. Dane podawane podczas rejestracji Klienta są przetwarzane wyłącznie na potrzeby SI WARTA, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182, tekst jednolity) i nie będą udostępniane osobom trzecim.

  1. Podawania swoich danych osobowych jest dobrowolne.

  1. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich zmiany, czy też usunięcia.

  1. Dane osobowe zostaną natychmiast usunięte na wyraźne żądanie Klienta zgłoszone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  1. Informacje handlowe mogą być wysyłane tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to wyraźną zgodę. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może być w każdym momencie przez Klienta odwołana. Powoduje to natychmiastowe zaprzestanie przesyłania tych informacji przez Sprzedawcę.

  1. Sprzedawca ma obowiązek chronić wszelkie dane ujawnione przez Klientów zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności wynikających z obowiązujących przepisów prawa.§ Pliki cookies

  1. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies głównie w celach analitycznych i reklamowych. Wykorzystywane są do:
   • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika;
   • tworzenia statystyk;
   • dostarczania odpowiednich treści reklamowych.

  1. Pliki cookies umieszczane są w plikach Użytkownika tylko w przypadku, gdy przeglądarka internetowa z której korzysta umożliwia takie działania. Zgoda na zapisywanie plików cookies Użytkownik wyraża właśnie w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której korzysta ze strony internetowej.

  1. Akceptacja plików cookies jest równoznaczna ze zgodą na zapisywanie tych plików przez stronę sklepu zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  1. Każda przeglądarka internetowa umożliwia konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie plikami cookies. Szczegóły można znaleźć w pomocy programu lub na stronie producenta.

  1. Wyłączenie plików Cookies uniemożliwia korzystanie ze strony www.si-warta.pl.§ Postanowienia końcowe

  1. Sprzedawca ma prawo do zmiany regulaminu. Jednak zmiany nie dotyczą zamówień złożonych wcześniej, czyli przed zmianą regulaminu.

  1. Wszystkie umowy zawierane są w języku polskim.

  1. W przypadku spraw nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta.

  1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę i Klienta.

  1. Ewentualne spory między Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, które mogą wyniknąć z punktów niniejszego regulaminu będą rozwiązywane najczęściej w sposób polubowny. W innych przypadkach spory rozwiązywać będą sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

  1. W jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się z Działem Sprzedaży od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerem telefonu 95 728 58 27. 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem TUTAJ DATA.