Spis treści:

§ 1. Postanowienia ogólne

§ 2. Definicje

§ 3. Zamówienia

§ 4. Płatności

§ 5. Dostawa

§ 6. Odstąpienie od umowy sprzedaży

§ 7. Reklamacje

§ 8. Polityka prywatności

§ 9. Pliki cookies

§ 10. Postanowienia końcowe

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem sklepu internetowego www.si-warta.pl jest Spółdzielnia "WARTA" z siedzibą przy ul. Sikorskiego 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 599-010-83-53, REGON: 000457018, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000087801.

1.2.Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu i jest dostępny nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.si-warta.pl.

1.3. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.

1.4. Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

1.5. Aktualna oferta sklepu dostępna jest na stronie internetowej www.si-warta.pl i zawiera aktualne ceny towarów oraz ewentualne warunki promocyjne.

1.6. Ceny towarów w ofercie sklepu mogą ulec zmianom, jednak zmiana ta nie może dotyczyć złożonych zamówień. Tak samo jest w przypadku wycofania produktów lub zastąpienia ich innymi.

1.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

§ 2. Definicje

2.1. Administrator - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa w art. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych, decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

2.2. Doręczyciel - profesjonalny przewoźnik, kurier lub Poczta Polska S.A., którym powierzone zostało dostarczenie do Klienta zamówionego towaru.

2.3. Dostawa - przesłanie Klientowi za pośrednictwem Doręczyciela określonego w zamówieniu towaru. Stanowi to o wykonaniu świadczenia Sprzedawcy w zakresie umowy sprzedaży

2.4. Klient, Kupujący - pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, ewentualnie osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia na stronie.

2.5. Konsument - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej, składająca zamówienie.

2.6. Produkt, Towar - oznacza produkt lub inny oferowany towar prezentowany na stronie sklepu internetowego, gdzie Kupujący może złożyć zamówienie.

2.7. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych

2.8. Sklep, sklep internetowy - oznacza sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny na stronie internetowej www.si-warta.pl.

2.9. Sprzedawca - oznacza właściciela sklepu internetowego.

2.10. Strona internetowa - strona internetowa o adresie: www.si-warta.pl, na której prowadzony jest sklep;

2.11. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość przez Sprzedawcę i Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego w trybie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie uzupełnionych o treść oferty i zamówienia. Dochodzi do skutku bez formy pisemnej w wyniku złożenia zamówienia przez Klienta.

2.12.Użytkownik - Klient, Kupujący, a także osoba przeglądająca treści publikowane na stronie internetowej.

2.13. Zamówienie - przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy w przedmiocie sprzedaży określonych towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.14. PayU - operator płatności internetowych, która umożliwia o wiele szybszą wpłatę za zakupione towary.

2.15. PayPal - operator płatności internetowych, która umożliwia bezproblemowe wpłaty w obcej walucie.

§ 3. Zamówienia

3.1. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi przyjęcie oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i stanowi o zawarciu umowy sprzedaży. Zobowiązuje to Sprzedawcę do spełnienia świadczenia wolnego od wad.

3.2. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest siedziba właściciela sklepu.

3.3. Zamówienia w sklepie internetowym można składać:

• na stronie internetowej: www.si-warta.pl;

• mailem na adres: sklep@si-warta.pl;

• telefonicznie pod numerami 95 72 85 857, 509 905 798;

3.4. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia podając swoje dane osobowe, bądź firmy, a w szczególności podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu umożliwiających potwierdzenie zamówienia.

3.5. O braku towaru w magazynie, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Istnieje wtedy możliwość dostarczenia towaru w późniejszym terminie lub uzgodnienia zmiany wybranego towaru na inny o podobnych parametrach. Klient ma także prawo do anulowania zakupu. Brak odpowiedzi w terminie do 14 dni od przekazania informacji o niedostępności towaru będzie równoznaczne z anulowaniem zamówienia.

3.6. Kupujący ma prawo anulować złożone w sklepie zamówienie, jednak nie później niż do momentu wysłania zamówienia do Klienta.

3.7. Podane ceny nie uwzględniają kosztów dostawy i są cenami brutto (zawierające podatek VAT).

3.8. Koszt przesyłki zamówienia o wartości powyżej 800 zł ponosi Spółdzielnia "WARTA".

3.9. Towar dostarczany jest na koszt zamawiającego.

3.10. Sposób dostarczenia towaru i formę płatności wybiera zamawiający.

3.11. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na rachunku bankowym lub po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty. Punkt ten nie dotyczy Klientów, którzy skorzystali z opcji płatności za pobraniem.

3.12. Termin realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych.

§ 4. Płatności

4.1. Podstawową formą płatności w sklepie internetowym jest gotówka za pobraniem przy dostawie towaru lub przedpłata na rachunek bankowy Spółdzielni "WARTA". Wyjątkiem są podmioty i osoby fizyczne, które nabyły prawo do zakupów na przelew lub na odroczony termin płatności.

4.2. W przypadku dokonywania przedpłaty, należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na rachunek Spółdzielni "WARTA" prowadzony w Alior Bank S.A. ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, nr konta: 18 2490 0005 0000 4530 6600 2050. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia internetowego.


4.3. Zamawiający rozlicza się za zamówiony towar i koszty przesyłki przy jego odbiorze, dokonując tego bezpośrednio u Doręczyciela, lub poprzez przedpłatę dokonaną przelewem na konto Spółdzielni "WARTA".

4.4. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (fakturę VAT).

4.5. Obsługujemy także najpopularniejsze formy płatności online: PayU oraz PayPal.

§ 5. Dostawa

5.1. Zamówiony towar dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem wybranej formy dostawy pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

5.2. Zamówienie jest dostarczane przez operatora pocztowego InPost S.A., firmę kurierską DPD Polska Sp. z o.o lub transportem firmy Spółdzielni "WARTA".

5.3. Zapłata za zamówienie i formalności z tym związane z rozliczeniem produktów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru i prowadzi je Doręczyciel.

5.4. Jeżeli Klient stwierdzi, że podczas transportu nastąpił ubytek lub uszkodzenie zamówienia, zobowiązany jest dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności - art. 74 ust. 3 Ustawy Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173) po odbiorze przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Klient ma prawo żądać od Doręczyciela spisania odpowiedniego protokołu.

§ 6. Odstąpienie od umowy sprzedaży

6.1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie do 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin biegnie od dnia dostarczenia zmówienia przez Sprzedawcę.

6.2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego) należy złożyć w formie pisemnej:

• poprzez formularz kontaktowy na stronie www.si-warta.pl;

• na adres e-mail: sklep@si-warta.pl;

• pocztą tradycyjną na adres: Spółdzielnia "WARTA", ul. Sikorskiego 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

6.3. Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupiony towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Może to także nastąpić wraz z dostarczeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.4. Odesłanie towaru, który był przedmiotem odstąpienia od umowy następuje na koszt Zamawiającego.

6.5. Sprzedający w ciągu 14 dni od otrzymania zwróconego towaru zwróci kupującemu wszystkie dokonane płatności, w tym także koszt wysyłki.

6.6. Zwrot dokonanych płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu z jakiego skorzystał Kupujący. Chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób. Jednak nie może on wiązać się z dodatkowymi kosztami.

6.7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

§ 7. Reklamacje

7.1. Klient ma prawo do reklamacji towaru zamówionego w sklepie.

7.2. Klient dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczącego danego produktu. Wskazane jest podanie swoich danych: imię i nazwisko Klienta lub nazwa firmy, daty zgłoszenia, numeru faktury VAT lub paragonu, ilości reklamowanego produktu, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta oraz telefonu kontaktowego.

7.3. Reklamację należy w formie pisemnej wysłać:

• poprzez formularz kontaktowy na stronie www.si-warta.pl;

• na adres e-mail: sklep@si-warta.pl;

• pocztą tradycyjną na adres: Spółdzielnia "WARTA", ul. Sikorskiego 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

7.4. Klient ma w szczególności prawo żądać wymiany towaru na nowy. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

7.5. Sprzedawca w terminie do 14 dni jest zobowiązany powiadomić Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

7.6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Kupującego, wszelkie koszty pokrywa właśnie Kupujący.

§ 8. Polityka prywatności

Spółdzielnia "WARTA" z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 30, NIP: 599-010-83-53, REGON: 000457018, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000087801 jest administratorem danych osobowych i zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

8.1. Przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) - tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną - odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.

8.2. Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest realizowanie przez Spółdzielnię "WARTA" w wyniku prowadzonej działalności: sprzedaży produktów i usług oraz marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa transakcji sprzedaży, marketing, prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości.

8.3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) z Administratorem. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży z Administratorem.

8.4. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do niego treści marketingowych.

8.5 Dane osobowe Klienta przechowywane będą przez okres odpowiadający okresowi i zachowania zgodnie z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości, t.j. przez 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym została zawarta ostatnia transakcja, chyba że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

8.6 Administrator będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych (przewoźnik, dział marketingu, usługi prawne, usługi informatyczne). Dane osobowe Klienta będą przetwarzać na podstawie umowy z Administratorem. Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa.

8.7 Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania wybranych produktów i usług w oparciu o przypisane preferencje, a także do wewnętrznych analiz. Do profilowania będą wykorzystywane dane: informacje o produktach i usługach, informacje o metodach płatności i wysyłki, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych, dane adresowe. Dzięki temu możemy opracować przeznaczoną dla naszych Klientów ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego sklepu internetowego. W dowolnym momencie Pani/Pan może wyrazić sprzeciw na profilowanie swoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

8.8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego t.j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.9. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klientów przez Spółdzielnię "WARTA" należy kontaktować się Inspektorem danych osobowych w następujący sposób:

• poprzez formularz kontaktowy na stronie www.si-warta.pl;

• za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ochrona.danych@si-warta.pl;

• listownie na adres: Spółdzielnia "WARTA", ul. Sikorskiego 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

8.10 Dane osobowe Inspektora są dostępne na stronie www.si-warta.pl/pl/kontakt.

§ 9. Pliki cookies

9.1. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies głównie w celach analitycznych i reklamowych. Wykorzystywane są do:

• dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika;

• tworzenia statystyk;

• dostarczania odpowiednich treści reklamowych.

9.2. Pliki cookies umieszczane są w plikach Użytkownika tylko w przypadku, gdy przeglądarka internetowa z której korzysta umożliwia takie działania. Zgoda na zapisywanie plików cookies Użytkownik wyraża właśnie w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której korzysta ze strony internetowej.

9.3. Akceptacja plików cookies jest równoznaczna ze zgodą na zapisywanie tych plików przez stronę sklepu zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

9.4. Każda przeglądarka internetowa umożliwia konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie plikami cookies. Szczegóły można znaleźć w pomocy programu lub na stronie producenta.

9.5. Wyłączenie plików Cookies uniemożliwia korzystanie ze strony www.si-warta.pl.

§ 10. Postanowienia końcowe

10.1. Sprzedawca ma prawo do zmiany regulaminu. Jednak zmiany nie dotyczą zamówień złożonych wcześniej, czyli przed zmianą regulaminu.

10.2. Wszystkie umowy zawierane są w języku polskim.

10.3. W przypadku spraw nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta.

10.4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę i Klienta.

10.5. Ewentualne spory między Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, które mogą wyniknąć z punktów niniejszego regulaminu będą rozwiązywane najczęściej w sposób polubowny. W innych przypadkach spory rozwiązywać będą sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

10.6. W jakichkolwiek wątpliwościach prosimy kontaktować się z obsługą sklepu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15 pod numerami telefonów 95 72 85 857, 509 905 798 lub mailowo sklep@si-warta.pl.